آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در سلولی زندانی هستید ، نشانة آن است که مداخلة مردم حسود منجر به شکست شما در کاری پر منفعت خواهد شد . اما اگر بتوانید از سلول خود بگریزید ، علامت آن است که دوره ای از انجام کاری مطلوب لذت خواهید بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید