ابراهیم کرمانی گوید :

خوردن سماق درخواب ، دلیل بر جنگ و لجاج و خصومت کند . اگر دید که سماق میخورد ، دلیل است او را با کسی گفتگو شود و در هر باب در خوردن سماق هیچ خیر نباشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سماق مکیدن در اصطلاح حسرت خوردن است و در خواب نیز همین تعبیر را دارد . اگر در خواب ببینیم که سماق می خوریم در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می باشد و شاید غیر ممکن و اگر سماقی که در خواب می خوریم ترش باشد و ترشی آن را حس کنیم گرفتار مشکلات همراه غم و رنج می شویم . از کرمانی نقل شده که خوردن سماق در خواب دشمنی و خصومت و لجاج و عناد است و اگر بیننده خواب ببیند که سماق می خورد با کسی بحث و گفتگو می کند و به زبانی دیگر دعوای لفظی خواهد داشت . خوردن غذایی که سماق در آن چاشنی کرده باشد تعبیر چاشنی ها و سماق را دارد . اگر ببینید آش می خورید که سماق با آن آمیخته باشد مالی نصیب شما می شود که غم و نگرانی و حسرت می آورد . غرس نهال سماق اقدام به کاری است که غم و رنج و ابتلای طولانی دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید