محمدبن سیرین گوید :

سمانه در خواب پسر غلام بود ، یا پسر خدمتکار . اگر بیند سمانه بگرفت یا کسی بدو داد ، دلیل که خدمتکار یا غلامش را فرزند آید . اگر سمانه نر بود ، پسر است . اگر ماده بود ، دختر است ، اگر بیند سمانه از دستش بگریخت ، دلیل که فرزند یا غلامش هلاک شوند .

ابراهیم کرمانی گوید :

سمانه درخواب مال و روزی حلال است . اگر دید گوشت سمانه میخورد ، دلیل است روزی حلال یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن سمانه بر چهار وجه است . اول : فرزند و غلام . دوم : روزی حلال . سوم : منفعت . چهارم : مال .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید