منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سمنو شیره جوشانده جوانه گندم است . پختن سمنو اقدام به کار نیکی است که هم سود آن به بیننده خواب می رسد و هم عاید دیگران می شود و به خصوص همراه خویش روزی حلال و معاش پاک می آورد . اگر از کسی سمنو گرفتید او شما را نعمت می دهد و اگر شما به کسی در خواب سمنو دادید از جانب شما به او نعمت می رسد . فقط وقتی خوب نیست که سمنو رنگ یا عطر و بوی طبیعی نداشته باشد . مثلا اگر سمنو بپزند یا ظرفی سمنو داشته باشید و ملاحظه کنید که سمنوی شما سرخ یا سبز و آبی و یا زرد است خوب نیست ، در حالتی که سمنو باید شکلاتی رنگ باشد در چنین صورتی غم و رنج و اندوه می رسد . عطر و بوی غیر معمول نیز همین تعبیر را دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 5
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید