محمدبن سیرین گوید :

سمور در خواب ، مردی است ظالم و کافر و راهزن . اگر بیند با سمور جنگ و نبرد می کرد ، دلیل که بامردی چنین او را خصومت افتد . اگر بیند که گوشت سموری میخورد ، دلیل که مال مردی کافر و ظالم را بخورد ، به قدر آن گوشت که خورده بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

سمور درخواب ، مردی غریب توانگر است و موی و پوست سمور مال و خواسته بود و گوشت او مال مردی غریب است . اگر بیند سمور را بکشت و او را بر زمین افکند ، دلیل که مال مردی غریب را تلف کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سمور تعبیر خز و راسو و جانوران جونده دیگر از این نوع را دارد . معبران قدیمی نوشته اند که سمور در خواب های ما مردی است کافر . منظور از کافر مردی است خشن و کج خو و ستمگر یعنی درست خلاف تعبیری که برای مسلمانان و مسلمانی می شود . تعریف بالا در صورتی است که یک زن در خواب سمور ببیند و چنانچه یک مرد ، سموری در خواب ببیند زنی است با خصوصیات و مشخصات ذکر شده در بالا که با هیچ محبتی انس نمی گیرد . دیدن پوست سمور در خواب مال و دارایی است و چنانچه در خواب ببینید که از پوست سمور به لباس خود دوخته و آن را زینت کرده اید یا اینکه کلاهی از پوست سمور دارید مالی نصیب شما می شود که صاحب اول آن انسانی ستمگر و کج خو و خشن بوده است . اگر ببینید که سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نیست چرا که از فتنه و بلا خبر می دهد . اگر در خواب ببینید سموری هست و شما او را دنبال می کنید و او همچنان می گریزد نیکو است زیرا خواب شما می گوید با انسان مزوری در می افتید که در نتیجه پیروز می شوید و او از شما می گریزد و منهدم می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید