محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند سنان بر تن خصم زد و او بیفکند ، دلیل که خصم را به حجت غلبه کند و بر وی ظفر یابد . اگر بیند سنانش بشکست یا ضایع شد ، تاویلش به خلاف این است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که سنان فولاد درخشنده داشت ، اگر از اهل آن بود ، از بزرگی منفعت یابد ، اگر بیند سنان او زنگ گرفته بود ، دلیل منفعت اندک است .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سنان در خواب ، بر شش وجه است .

اول : حجت و برهان .

دوم : ولایت و فرمانروایی .

سوم : عمردراز .

چهارم : ظفر ( پیروزی ) یافتن بر دشمن .

پنجم : ریاست .

ششم : منفعت بر قدر و قیمت آن سنان .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید