محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که سنبل تر داشت ، دلیل است به قدر آن وی را مال حاصل شود و مردمان مدح و ثنای او گویند . اگر بیند سنبل دون و خشک داشت ، تاویلش به خلاف این است .

جابرمغربی گوید :

اگر دید که سنبل تازه می خورد ، دلیل که مال حرام به دشت آورد یا او را فرزندی آید و نامش در آن دیار منتشر شود . اگر بیند که سنبل در آتش می سوخت ، دلیل است پادشاه مال از وی بستاند ، به قدر آن که سوخت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن سنبل در خواب میمنت و نکویی دارد به خصوص اگر نهال آن به گل نشسته و گلی تازه و با طراوت و خوش رنگ داشته باشد . سنبل را زینت هفت سین می کنند همین سنت در ذهن ما اثری نیکو می نهد که چون گل سنبل را در رویاها ببینیم به نشاط و طراوت و تازگی حیات ربط می دهیم و اصولا دیدن سنبل در خواب مبتنی بر همین زمینه ذهنی است . در قدیم سنبل را خشک می کردند و در آتش می افکندند ، مانند اسفند و کندر لذا معبران نوشته اند که سنبل خشک در رویاهای ما تعبیر خوشی ندارد و این به خاطر ارتباطی است که مالا با آتش می یافت ولی امروز که سوزاندن و به آتش افکندن سنبل خشک متداول نیست تعبیر فوق را جایز نمی شمریم و تنها سنبل پژمرده را نشانی از اندوه مختصر تلقی می کنیم . به هر طریق دیدن سنبل در خواب خوب است چه خودتان کاشته باشید و چه از دیگران بگیرید و رنگ های دیگر سنبل از زرد و بنفش بهتر است .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن گل سنبل یا چیدن این گل در خواب ، نشانة آن است که با ناراحتی و اندوه از دوستی جدا خواهید شد . اما این جدایی علی رغم احساس شما نتایج خوبی به بار خواهد آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید