منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سنجاق دوست مهربان یار شفیق و رفیق خوبی است که شما برای او ارزش زیاد قائل نیستید اما وجودش برای شما بسیار مغتنم است . او با وجود خردی و حقارت کارهای بزرگ انجام می دهد و در سختی ها و مشقات به یاری شما می شتابد و موثر واقع می شود . سنجاق ته گرد زنی است که هم در خانه کار می کند و هم در خارج خانه فعالیت دارد ، این گونه زنان در بیرون خانه چون مردان فعال هستند و به محض بازگشت به خانه زن می شوند و مدیریت و دل سوزی خانواده را متحمل می گردند و برای فرزندانشان مادر هستند . سنجاق سینه زنی است کاردان و در عین حال بسیار زیبا . سنجاق قفلی زن خدمتکاری است که همه کارهای خانه با او است ولی دیده نمی شود . سنجاق سر خانمی است مغرور و خود خواه که فقط به جاه و مقام خویش می اندیشد و هیچ هنری از او مشاهده نمی شود . گم شدن سنجاق به معنی از دست دادن همان کسی است که تعبیر سنجاق به او بر می گردد و به معنی معلق ماندن کارهائی است که او می توانست انجام دهد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن سنجاق در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات و مشاجرات خانوادگی است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که باید با نامزد خود مودبانه رفتار کند .

2ـ اگر خواب ببینید سنجاقی میان لبها می گذارید ، علامت آن است که حوادثی شما را در مرز خطرناکی قرار می دهد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید