محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند ترازوی در دست داشت و چیزی می سنجید ، دلیل که میان مردم حکم کند و داوری نماید . اگر بیند چیزی سخت می پیمود ، اگر از اهل علم است ، دلیل است قاضی شود ، اگر از اهل علم نبود ، به قاضی محتاج شود از بهر داوری . حضرت امام جعفر صادق فرماید : چیزی سنجیدن بر چهار وجه است . اول : حکم راست . دوم : نیکوئی . سوم : محتاج شدن به داوری . چهارم : حاکم شدن . اگر بیند چیزی راست بسنجید ، تاویلش به خلاف این بود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید