( نوعی مرغ که سنگریزه خورد )

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند سنگخواره را بگرفت ، دلیل که وی را با مردی ابله صحبت افتد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند سنگخواره در دست داشت ، دلیل که در کاری دشوار افتد و در آن کار خیرو منفعت نباشد . اگر بیند سنگخواره از دست بپرید ، یا در دستش بمرد ، دلیل که از آن کاری که دشوار است به زودی خلاصی یابد . اگر بیند گوشت سنگخواره بخورد ، دلیل که کار خود را به دشواری به دست آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید