ابراهیم کرمانی گوید :

سنگ درخواب ، بر دو وجه است .

اول : مال .

دوم : مهتری و هر سنگی که نرم بود ، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد ، دلیل که با مهتری خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند . اگر دید سنگ سیاه داشت با مهتری کینه دار و بدخوی اورا صحبت افتد و از او منفعت بیند . اگر بیند سنگی سرخ داشت ، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد . اگر دید که بر کوه شد و سنگهائی بسیار دید و از آن سنگ ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می نگریست که آن سنگ ها چه رنگ داشت ، تاویلش هم بر آن قیاس بود . اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت ، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد .

محمدبن سیرین گوید :

دیدن سنگ ها در خواب ، سختی است در کارها . اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می کرد ، دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند . اگر دید که سنگ از کوه می تراشید ، دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند . اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد ، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود . اگر دید بر کسی سنگ می انداخت ، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد . اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد ، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند .

جابرمغربی گوید :

اگر دید که سنگ بر کسی می انداخت ، دلیل است وی را تهمت کند به زنا ، یابه گناه .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

سنگ در خواب برچهار وجه است .

اول : مال .

دوم : مهتری و ریاست .

سوم : سختی ومشقت در کارها .

چهارم : کسب با زحمت و رنج .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع مختلف می تواند داشته باشد در خواب های ما تعابیر متفاوتی می یابند . یک وقت سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده . این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می آورد و به پای شما می خورد و گاه انگشت شما را می آزارد . این نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند . مشکلاتی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می آید و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی و کوچکی جثه قلوه سنگ ها . اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می روید خودتان می توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند . چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکلات و موانع چیره می گردید و توفیق حاصل می کنید اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است . اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است . اگر در راه یا مثلا در آستانه در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می کردید مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می باشد . اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است . اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می برید و چیزهائی پیدا می شوند که می توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند . اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می دارید مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن سنگ مرمر نعمت بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن سنگ در خواب ، نشانة آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد .

2ـ راه رفتن از میان سنگها در خواب ، نشانة آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت .

3ـ اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است پس از کسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید .

4ـ اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید ، نشانة آن است که به نومیدی دچار خواهید شد . اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمینها ، اضطراب و نگرانی بسیار دارید ، علامت آن است که در معامله ای توفیق می یابید و سودی به چنگ می آورید .

5ـ دیدن ریگهای کوچک در خواب ، نشانة آن است که از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید ، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد .

7ـ اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید ، نشانة آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی ، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید