منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سهره در خواب همسایه یا دوستی است که زحمت می آفریند و به خصوص زیاد دروغ می گوید . اصولا سهره بلبل بی اصل است . اگر در خواب ببینید که سهرگان زیادی در خانه شما جمع شده و روی شاخه های درخت فراهم آمده اند و صدا می کنند خواب شما خبر می دهد که مردم درباره خود و کارهایتان حرف می زنند یا دروغ می گویند و شایعه به وجود می آورند . ار سهره ای داشتید که در خواب دیدید آن را گم کرده اید باید ببینید که از گم کردن آن سهره چقدر اندوهگین می شوید . چنانچه زیاد غصه دار شدید و تاسف خوردید آن دوست خیلی نزدیک است و عزیز ولی اگر زیاد متاثر نشدید که سهره خود را از دست داده اید دوست از دست رفته نزدیک نیست . گم کردن سهره در خواب گویای تاسف است نه زیان مالی . اگر در رویا ببینید که سهره ای دارید که در قفس افکنده و قفس را در خانه خود نگه داشته اید گویای دو چیز می تواند باشد . یا نوعی کار بیهوده و بی ثمر انجام می دهید یا زنی بی اصل و نسب در زندگی شما پیدا می شود که شما به او الفت می گیرید . این بیشتر اتفاق می افتد اگر در خواب حس کنید که سهره درون قفس شما ماده است . اگر در خواب دیدید که به سهره ای دانه می دهید به کسی اطعام و اکرام می کنید که قدر نمی داند و شما نیز از این کار سودی نمی برید . اگر دیدید که کسی سهره ای در خواب به شما داد شخصی به شما خدمت می کند و اگر شما به کسی سهره دادید تعبیر همین است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید