محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند درخواب سواری می کرد ، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد . اگر بیند با سواران همی گشت ، و آن سواران فرمانبر و مطیع وی بودند ، دلیل که بر گروهی فرمانروائی یابد . اگر بیند سواران در محلی سواری می کردند ، دلیل که در آن مقام بارانی سخت آید . اگر بیند سواران مجهول از متاع دنیا چیزی بدو دادند ، دلیل که وی را از کسی غریب منفعت رسد . اگر آن سواران معروف باشد ، منفعت از آشنا و دوست بود . اگر سواران را در جامه ها بیند بر اسبان لاغر ، تاویلش به خلاف این است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید