محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که در کوه

سوراخ

بود و در

سوراخ

درون شد ، دلیل که از راز پادشاه آگاه بود . اگر بیند که چیزی از آن

سوراخ

بیرون آورد ، دلیل که از پادشاه عطا یابد ، به قدر آن چه بیرون آورده بود . اگر بیند که زمین

سوراخ

شد ، کسی از راز او آگاه گردد . اگر بیند که در اندام وی

سوراخ

بود و از آن خون همی رفت ، وی را زیانی رسد .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند در شکم او

سوراخ

است ، دلیل که از عیال خود ناامید گردد . اگر بیند که در سنگی

سوراخ

می کرد ، دلیل بود که در مسلمانی پایدار بود ، اگر بیند که در خشتی

سوراخ

می کرد ، تاویلش به خلاف این بود و معبران گویند که به قدر آن در مالش زیان افتد . حکایت : درخبر است که مردی به خدمت حضرت امیرالمومنین آمد و گفت : یا امیر المومنین ، به خواب دیدم که از

سوراخ

ی کوچک ، گاوی بزرگ بیرون آمد و هر چند خواست باز به جای رود ، نتوانست . فرمود : بدان که آن

سوراخ

دهن است و چون سخن گفته شود . بازنگردد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سوراخ

مجهول است . هیچکس نمی تواند درون

سوراخ

را ببیند هر چند از وجود

سوراخ

مطلع باشد . دیدن

سوراخ

در خواب های ما رازی است که پیش روی ما قرار می گیرد ولی همان طور که

سوراخ

ها می توانند متفاوت باشند تعبیر هم گوناگون هستند . اگر در خواب ببینید که بر دیواری

سوراخ

پدید آمده که نمی دانید پشت آن دیوار چیست و کجاست و کدامین خانه قرار گرفته با مشکلی پیچیده و اسرار آمیز روبه رو می شوید . اگر دیدید از

سوراخ

ی چیزی بیرون می آورید یا درون

سوراخ

ی می کاوید در آینده برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد و اگر از آن چیزی را بیرون آوردید رازی را کشف می کنید یا مجهولی را روشن می نمائید که بستگی می یابد به آن چه که از

سوراخ

بیرون می آورید . اگر چیزی که بیرون می آورید مطلوب و خوشایند باشد پیروزی حاصل می کنید و اگر نا مطلوب و مکروه باشد ملول و غم زده می شوید . یا مالی به دست می آورید یا چیزی از دست می دهید . بزرگی

سوراخ

تناسب معکوس دارد با مجهول . یعنی اگر

سوراخ

ی بزرگ دیدید با مجهول کوچک تری روبه رو می شوید و اگر

سوراخ

ریز و تنگ بود مجهول بزرگتر و پیچیده تر است . اگر دیدید در اتاق یا خانه شما

سوراخ

ی پدید آمده که قبلا وجود نداشته است کسی از راز شما آگاه می شود و اگر آن

سوراخ

را در خانه دیگران دیدید شما از راز دیگر افراد آگاه می شوید و در واقع فضولی می کنید .

سوراخ

کردن چوب استیلا بر غم و

سوراخ

کردن آهن استیلا بر مشکل است . اگر

سوراخ

در کوه باشد و شما از آن بیمناک باشید امنیت می یابید و بزرگی از شما حمایت می کند اگر از آن

سوراخ

بیمی نداشته باشید بیمناک می شوید و کسی شما را می ترساند . اگر در خواب ببینید که شکم یا شلوارتان

سوراخ

شده با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و اگر ببینید جائی از بدنتان

سوراخ

شده زیان می بینید و به مقدار خونی که از

سوراخ

می رود مالتان را از دست می دهید .

لوک اویتنهاو می گوید :

سوراخ

در یک لباس : بدهکاری

سوراخ

در زمین : شما همراه بدی خواهید داشت

سوراخ

سوراخ

کردن یخ بر روی یک دریاچه : بدبختیدر یک دیوار : خوش یمنی

سوراخ

سوراخ

ایجاد کردن : یک محاکمه
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید