اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می دوخت ، دلیل که شغلهای پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که جامه می دوخت ، احوال او نیکو شود و به مراد رسد . اگر بیند سوزن گم شد ، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود . اگر بیند سوزن او بدزدیدند ، کارش بد شود . اگر بیند سوزه به جائی فرو برد ، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند ، آن کس مشفق احوال او بود . اگر دید سوزن بسیار داشت ، دلیل بود بر خیر و صلاح او .

مولف گوید :

چون سوزن جهت اتصال دو چیز جدا از هم که قبلا به هم متصل بوده اند استفاده می گردد می توان گفت کارهایش سامان خواهد یافت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

خود سوزن کاربرد و تنفیذ است . اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن هایی دارید در واقع خواب شما می گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید . اگر در خواب ببینید که با سوزن می دوزید به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می کنید امور متفرق خویش را سر و سامان می بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می دهید . به خصوص اگر با سوزن پارچه های ناهمرنگ را به هم بدوزید . خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری متفاوت دارد . تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد . اگر دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می آورید و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می طلبید و به شما یاری می شود . در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است . سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد . چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده اید و به دنبالش می گمردید زیان می کنید و امکاناتی را از دست می دهید . گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست . اگر ببینید سوزن را به جایی فرو می کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است . اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می کنید خواب شما می گوید از طرف شما به دیگران آسیب می رسد و شما باعث رنج و اندوه می شوید . اگر در خواب ببینید که سوزن را به ماکول فرو می برید مثل هندوانه ، خربزه ، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می کنید .

لوک اویتنهاو می گوید :

داشتن یک سوزن : محاکمه و محکومیت

سوزنی را نخ کردن : از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن

سوزن در دست فرو رفتن : شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد

هدیه گرفتن آن : از بین رفتن یک دوستی

پیداکردن : رازهای خانوادگی را برملا نکنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می کنید ، نشانة آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد .

2ـ نخ کردن سوزن در خواب ، علامت آن است که گرفتاری دیگران ، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد .

3ـ اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می گردید ، علامت آن است که به نگرانیهای بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد .

4ـ پیدا کردن سوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی باوفا است .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می شکند ، نشانة آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 16
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید