محمدبن سیرین گوید :

چون سوسن به خواب بیند بر درخت ، به وقت خود ، دلیل کند که چیزی به وی رسد ، یا او را فرزندی آید . چون سوسن از درخت جدا بیند ، دلیل که غم و اندوه به وی رسد . اگر زنی بیند که سوسن از درخت بکند و به شوهر داد ، مرد او را طلاق دهد . اگر بیند به غلام داد ، غلامش بگریزد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که کسی دسته سوسن بدو داد ، دلیل که در میان ایشان گفتگو افتد .

جابر مغربی گوید :

درخت سوسن درخواب ، دلیل بر کنیزک بدکردار بدخوی کند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سوسن گل اشک و گریستن است . نهال سوسن در تعبیر کلی زن است و گل های این نهال با همه خوبی و زیبایی و طراوت که دارند رنج هایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد . اگر در خواب ببینید که در باغچه خانه شما یک نهال سوسن روئیده یا خودتان آن را کاشته اید زنی غمگین در مسیر زندگی شما قرار می گیرد و چنانچه ببینید که این نهال گل دارد آن زن شما را در غم های خویش شریک می کند یا غم های تازه ای برای شما ایجاد می نماید . سوسن غالبا کبود است و این گل با رنگ کبود به هیچ وجه در خواب خوش یمن نیست . البته باید توجه داشت که سوسن کبود عزا و مصیبت ندارد اما غم دارد و بیننده خواب را به گریستن وا می دارد . سوسن سفید در خواب بهتر است . اگر در خواب ببینید که گل سوسن به کسی هدیه می دهید غمی برای او فراهم می کنید . اگر مردی گل سوسن به همسرش بدهد او را می آزارد و می گریاند و شاید طلاق می دهد . اگر زنی گل سوسن به شوهرش بدهد به او دروغ می گوید و معبران نوشته اند بین آنها طلاق و جدایی می افتد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید