محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند به راست سوگند همی خورد ، دلیل است بر دست او کاری نیک رود ، یا امانت گزارد ، یا گواهی به راست دهد ، یا خیرات کند و از آن چه ترسد ایمن گردد . اگر بیند که سوگند به دورغ خورد ، دلیل که حق تعالی با او به خشم بود و از نعمت و خیر دو جهانی بی بهره ماند ، مگر توبه کند و به خدای تعالی بازگردد تا رسته گردد . اگر بیند سوگند خورد ، دلیل که در وام غرق گردد و در غم و زیان افتد ، از قبل پادشاه .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که سوگند راست نخورد توبه باید کرد تا از گناه رسته گردد . اگر بیند سوگند به دروغ خورد ، دلیل که دین او تباه گردد و در اعتقادش خلل افتد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که سوگند به راست خورد ، او را از آن هیچ مضرت نرسد و منفعت بیند . اگر غیر از این بیند بد بود .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید برای کسی سوگند یاد می کنید ، علامت آن است که به وفاداری نامزد خود تردید پیدا خواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانوادة خود سوگند یاد می کنید ، نشانة آن است که به زودی در اثر ناسازگاری شما با دیگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محیط بوجود می آید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید