محمدبن سیرین گوید :

سکره درخواب دیدن ، نیکو و لطیف است . اگر بیند کسی سکره نو به وی داد ، دلیل است که از سخنی خوش که از کسی شنود خوشنود شود . اگر بیند سکره او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که سخن او ضایع شود و بعضی از معبران گویند سکره در خواب بر سه وجه است . فرزند و عیال و دوستی .

جابر مغربی گوید :

سکره در خواب کنیزک بود . اگر بیند سکره نو و پاکیزه داشت ، دلیل که کنیزک خوب روی بخرد . اگر بیند سکره او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که کنیزک او هلاک شود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن سکره در خواب بر ده وجه است . اول : زن . دوم : خادم . سوم : کنیزک . چهارم : قوام دین . پنجم : صلاح حال . ششم : عمر دراز . هفتم : مال . هشتم : نعمت . نهم : سخن خوش . دهم : میراث از جهت زنان .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید