از جمله عطرهای خوشبو است .

محمدبن سیرین گوید :

اگر که دید سک داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که با ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وی ثنا خوانند . اگر دید از وی بوی سک می آمد یا بوی مشک ، دلیل که وی کنیزک با لطافتی دوست دارد . اگر بیند به امیر بدل نمود ، دلیل که فسق را بر صلاح گزیده بود و شعر و غزل را بر قرآن اختیار نموده باشد . اگر بیند که سک می شود و از آن بوی خوش می آمد ، دلیل که نیکوئی با کسانی کند که مستوره و صالحه باشند و بر وی ثنا گویند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که سک بر خود می مالید ، دلیل است با مردم احسان و نیکوکاری کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید