منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است . سیرابی معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و دیدن آن در خواب نشان سود و نفع است . سیرابی پخته دیدن به خواب بهتر از سیرابی نپخته است و خالی و بدون سرگین بهتر است زیرا نوشته اند سیرابی کثیف و پر از سرگین مال حرام است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن سیرابی در خواب ، علامت آن است که به بیماری شدید مبتلا خواهید شد .

2ـ خوردن سیرابی در خواب ، علامت آن است که واقعه ای باعث نومیدی شما خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید