دیدن سیل به خواب ، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم . اگر در خواب بیند با سیل در کوشش بود ، دلیل که با دشمنی درافتد . اگر بیند از سیل بیرون آمد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد . دیدن سیل درخواب در ملک سردسیر ، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر ، دلیل منفعت و شادی بود . اگر بیند که سیل به خانه یا به کوچه درشد ، دلیل گشایش است .

جابرمغربی گوید :

اگر در خواب بیند سیل درجائی خرابی کرد ، دلیل که مردم آنجا را از پادشاه منفعت رسد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سیل در خواب بر چهار وجه است .

اول : دشمنی بزرگ .

دوم : پادشاهی ستمگر .

سوم : لشگر غالب وپیروز .

چهارم : فتنه و بلا .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند که سیل در خواب یا فتنه و بلاست یا لشکری غالب و دشمنی بزرگ که لشکر غالب ، دشمن بزرگ و نیز فتنه است و بلا که ناخواسته و نا آگاه بر انسان ها نازل می شود . سیل در خواب های ما حادثه ای است بزرگ و خانمان بر انداز که اگر انتظارش را هم نداشته باشیم قدرت مقابله با آن را فاقد هستیم زیرا سیل در بیداری بنیان کن و منهدم کننده می باشد . چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که چنانچه در خواب دیدید سیل حادث شده در زندگی آینده شما اتفاقی می افتد بزرگ و سهمگین که خطر آفرین است و طبعا نمی تواند از هیچ جهت خوب و مفید باشد . اگر دیدید دور از جریان سیل ایستاده اید و از محلی امن به آن نگاه می کنید از گزند حادثه در امان می مانید و با این که آن اتفاق مهم واقع می شود به شما گزندی وارد نمی آید ولی اگر دیدید در سیل هستید و آب به سوی شما می آید حادثه شما را در بر می گیرد . چنانچه در خواب دیدید سیل شما را فرا گرفت و دستتان به جائی استوار است و آب نمی تواند شما را بشوید و ببرد مهابت خطر کمتر است اگر در خواب ببینید سیل جاری است اما آب آن روشن است و ماهی آن در آن شنا می کند حادثه ای بزرگ چنان که گفتم اتفاق می افتد اما نیک فرجام است . هرچه آب سیل گل آلود وکثیف باشد خطر بیشتر و غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه پیش بینی نشده افزون تر می باشد . اگر در خواب ببینید سیل جاری شده و شما جائی امن ایستاده اید ولی آب خرابی ایجاد کرد و منطقه ای که خانه شما نیز در آن واقع است ویران نمود نشان آن است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بنیادی به وجود می آید و اهالی آن منطقه از جمله شما زیان می برید ولی اگر دیدید سیل جائی را خراب نکرد و شما بیمناک ویرانگری آن بودید شما زیان نمی بینید . آنچه در اینجا هم ترس بیشتر از ویرانی سیل اهمیت پیدا می کند و گویای تاثیر در آینده بیننده خواب است . معبران نوشته اند که سیل در منطقه گرمسیر نشان شادی و فرج و خیر و برکت . اگر در خواب ببینید سیل بدون خشم و خروش و حتی بی آنکه شما بترسید و بگریزید وارد خانه شما شد خوب است و سودی عایدتان می گردد اما اگر خشم و خروش داشته باشد نیکو نیست . اگر بترسید و بگریزید حتی سیل به شما کاری نداشته باشد نیکو نیست . اگر آب روشن و صاف اما سیل صدا داشته باشد خوب نیست . شنیدن صدای سیل در معرض خطر و غم و رنج قرار گرفتن است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است ، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و در حرفة خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می سازد .

2ـ دیدن سیل در خواب ، نشانة آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید