محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در معدن سیماب شد و سیماب برگرفت ، دلیل که زنش به کاری بد افتد . اگر بیند سیماب خورد ، دلیل رنج و زیان باشد ، اگر بیند در چشمه سیماب غرق شد ، دلیل که زنان بر وی جادوئی کنند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید