دیدن سیمرغ ، دلیل بر مرد بزرگوار خوش طبع باشد . اگر سیمرغ ماده بیند ، دلیل بر زنی صاحب جاه باشد . اگر بیند سیمرغ او را بگرفت و بر هوا برد ، دلیل که با بزرگی سفر کند .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند سیمرغ ماده را بکشت ، دلیل که دوشیزگی دختری را ببرد . اگر بیند سیمرغ از دست او بپرید ، دلیل که زن را طلاق گوید .

جابرمغربی گوید :

دیدن سیمرغ به خواب ، دلیل بر پادشاهی بود . اگر سیمرغ در خانه او فرود آمد ، دلیل که پادشاهی درخانه او فرود آید . اگر بیند که بچه سیمرغ را برگرفت ، دلیل که در پناه پادشاه رود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن سیمرغ در خواب بر چهار وجه است .

اول : پادشاه .

دوم : مردی بزرگ .

سوم : ولایت وفرمانروائی .

چهارم : زنی صاحب جمال .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سیمرغ مرغی است افسانه ای که وجود ندارد لیکن در ادبیات بسیاری از ملت ها بخصوص کشورهای مشرق زمین زیاد از او نام برده شده و حتی اشکالی برای او قائل شده اند که غالبا مشابه و پرجلال است . دیدن سیمرغ در خواب نیکو است و رویائی میمون و مبارک محسوب می شود . اگر در خواب ببینید سیمرغی بر بام خانه شما لانه کرده جاه و جلال و شوکت و مال خواهید یافت و روزگار شما خوبترین چهره را خواهد گرفت و از این بهتر وقتی است که ببینید سیمرغی از هوا بر بام خانه شما فرود آمده یا در خانه شما مامن و ماوا گرفته است . معبران نوشته اند سیمرغ ماده زنی است صاحب جمال و جلال که به زندگی بیننده خواب تحولی دل خواه خواهد بخشید . تشخیص مادگی و نرگی سیمرغ در خواب فقط از طریق ذهن ممکن است که حس کنیم این سیمرغ ماده یا نر است . چنان چه بیماری در خواب ببیند شفا خواهد یافت و اگر وامداری این رویا را ببیند ادای دین خواهد کرد . اگر دختری دم بخت سیمرغ را در خواب ببیند شوهری دل خواه و نمونه خواهد یافت و اگر زن نازا سیمرغ در خواب ببیند صاحب فرزند خواهد شد و چنان چه پیر زن یا پیر مردی سیمرغ ببیند با نیک نامی از دنیا خواهند رفت و رستگار خواهد شد زیرا سیمرغ در خواب افراد سنین بالا نشان رستگاری است و نوشته اند که ملائک و کروبیان در قالب سیمرغ در خواب ظاهر می شوند . اگر در خواب ببینید که سیمرغ شما را به چنگال گرفت و به آسمان برد خوابی است نیکو که می گوید جاه و مقام پیدا می کنید ولی اگر شما را از چنگال راها کند خبر از انهدام و نیستی است بعد از یک دوره رفاه و بزرگی . به هر حال دیدن سیمرغ در خواب خوب است بخصوص اگر ببیند که سیمرغ در خانه اش بچه نهاده پول و مال فراوانی تحصیل خواهید کرد و برخی از معبران نوشته اند بیننده این خواب گنج خواهد یافت ولی نیکو نیست اگر ببینید که سیمرغ در خانه شما مرد یا بچه نهاد و بچه و جوجه اش مرد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن سیمرغ کار وی بالا گیرد

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید