محمدبن سیرین گوید :

بسیار مردمان باشند که در خواب سیم بینند و در بیداری همان بیابند و بسیار بود که به زحمت افتند و به این سبب ، طبعهای مختلف بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن سیم درست در خواب ، دلیل بر خبری راست بود و سیم شکسته ، دلیل بر خبر دروغ . اگر بیند سیم در کیسه او بود ، دلیل که چیزی به امانت در پیش او بنهند . اگر در خواب کاسه یا آفتابه یا طشت خود سیمین بیند ، دلیل بر مالی مجموع بود . اگر بیند که سیم بسیار بی اندازه یافت ، دلیل که گنج یابد .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن سیم در خواب ، نشانة قبول کردن کاری پرمخاطره است که اگر به اتمام برسد ، برای شما ثروت و افتخار به ارمغان می آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید