منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سیگار نیز تعبیری چون دیگر وسائل تدخین دارد . کلا تلخ کامی است ولی استثنائا به کوتاهی عمر بیننده خواب و کسی که سیگار را می کشد و کوتاه می کند اشاره ای می نماید . چپق طول و اندازه ندارد و با دود کردن توتون طول چپق کوتاه یا بلند نمی شود . قلیان نیز شکل ثابت دارد و این ها عموما وسائل تدخین و در خواب های ما نشان تلخ کامی هستند اما سیگار چون قد و اندازه دارد و با کشیدن کوتاه می شود معبران با عمر و زندگی بیننده خواب و کشنده سیگار ارتباط داده اند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید