محمدبن سیرین گوید :

اگر در خواب بیند که شاخ داشت ، دلیل است که بزرگی و منفعت یابد . اگر بیند که شاخ گاوی ماده داشت ، دلیل بود که مالی تمام حاصل کند . اگر بیند که شاخ گاوی داشت ، دلیل است که از مردی بیابانی راحت یابد و هر چند در خواب شاخ را بزرگتر بیند . اثر آن بیشتر بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که بر سر خود شاخ داشت ، دلیل قوت بود . اگر بر سر خود شاخ ها بیند ، دلیل بود که کار او به صلاح آید و عمر خود را در خرمی گذراند . اگر بیند که مردمان را بدان شاخ می زد ، دلیل که مردمان را مضرت رساند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شاخ های چهارپایان دشتی ، دلیل بر خیر و منفعت باشد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و هم وسیله دفاعی و کلا برای حیوانات است نه انسان و چنانچه انسانی شاخ داشته باشد موجودی است غیر طبیعی . شاخ در آوردن هم امری است استثنائی و غیر معقول و به همین علت است که دروغ های بزرگ و غیر قابل باور را دروغ شاخ دار نامیده اند . دروغ شاخ دار یعنی دروغی که عقل سلیم نمی پذیرد یا انسان از شنید نش شاخ در می آورد . قبلا نوشتم که خواب های ما نمی توانند با زندگی بیداری ما بی رابطه باشند لذا تمام تعابیر بر مبنای این رابطه به وجود آمده اند . با قبول این فرضیه چنانچه در خواب ببینیم که شاخ در آورده ایم نشان دو چیز می تواند باشد . یا کاری می کنیم که مورد طعن و تمسخر قرار می گیریم و انگشت نما می شویم و مردم درباره ما سخن خواهند گفت یا با حادثه ای برخورد می کنیم که به همان اندازه دروغ بزرگ ما را به حیرت و اعجاب وا می دارد . این منوط است به نوع کارهائی که در بیداری انجام می دهیم . حال اگر کسی در خواب ببیند که شاخ در آورده خودش با توجه به موقعیتی که دارد می تواند خواب خویش را جهت یابی کند . در دو حالت شاخ در خواب می بینیم . یا خودمان شاخ در آورده باشیم که تعبیرش را نوشتم یا به شکل و عنوان برخوردی با شاخ حیوانات داشته باشیم . اگر در خواب ببینیم که شاخ حیوانی را گرفته ایم دست به کاری می زنیم و خطر می کنیم . اهمیت کار با هیکل و اندازه و هیبت حیوان بستگی دارد . اگر بزی ضعیف باشد کار کوچک تر و بی اهمیت تر است و چنانچه یک کرگردن قوی هیکل و عظیم الجثه باشد کاری است بزرگ . اگر در خواب ببینیم که تعدادی شاخ حیوانات در خانه داریم و مثل موزه شکار ، شاخ ها را به دیوار نصب کرده ایم نشان آن است که به خود مغرور می شویم و پیروزی های خویش رابه رخ دیگران می کشیم و این غروری است بیهوده . یکی از معبران معاصر می گفت ( اگر ببینید شاخ حیوانی را در جیب یا کشوی میز خویش نهاده اید یکی از فرزندانتان نافرمانی می کند . خواب شما می گوید که با یکی از فرزندانتان اختلاف می یابید یا او سبب بروز دردسر برای شما می شود . ) اگر در خواب ببینید که شاخ حیوانی را گرفتید و شکستید بر دشمن پیروز می شوید و اگر موفق نشدید و دچار هراس شدید شکست می خورید . اگر گریختید زیان می بینید .

لوک اویتنهاو می گوید :

شاخ به شاخ شدن بهره بردن

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید