دیدن شادی در خواب ، دلیل غم و اندوه بود . اگر بیند از کسی شاد شد ، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر کسی خود را در خواب شادمان ببیند ، اجلش نزدیک شده است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید ، نشانة آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می دهد .

2ـ اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانة وصال و شنیدن تبریکاتی همراه با شادی است .

3ـ اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید ، علامت آن است که به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید