منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند . شاسی کلمه ای است که از زبان انگلیسی به زبان ما آمده و پذیرفته شده و تقریبا هویت فارسی گرفته چرا که کلمه مجرد دیگری نداریم به جای آن بگذاریم مگر این که کلمه ای مرکب ایجاد کنیم . از این نوع در فارسی زیاد یافت می شود . به هر حال رادیو ، تلویزیون ، اتومبیل و غیره شاسی دارند اگر زنی در رویای خود شاسی با تعریفی که شد ببیند آن شاسی شوهر اوست و اگر مردی در خواب شاسی ببیند شغل و حرفه اوست و کاری است که زندگیش بر مبنای انجام آن کار اداره می شود و معاشش فراهم می آید . این تعبیر بر قبول این مسئله انجام می گیرد که قوام زن به شوهرش است و قوام مرد بر حرفه و کار شرافتمندانه ای که انجام می دهد و زندگیش را اداره می کند . اگر زنی شاسی خالی ببیند ، مثل شاسی تلویزیون یا رادیو خواب او توجه می دهد که شوی آن زن نیازمند توجه است . اگر مردی در خواب ببیند که شاسی اتومبیل یا کامیون دارد و آن شاسی نو است و تازه از کارخانه بیرون آمده خواب او از بهبود کارش خبر می دهد و اگر آن شاسی شکسته و معیوب باشد نقصی در کار و حرفه اش به وجود می آید که مطلوب نیست . سوار شدن بر شاسی کامیون یا اتومبیل بدون اتاق و داشتن شاسی رادیو ، تلویزیون و یخچال و از این قبیل مسئولیتی است که به رموز انجام آن کار و مسئولیت آگاه نیستید و اقدام به کاری است که اطمینان ندارید بتوانید از عهده برآیید به زبان دیگر خامی و ناپختگی است . ساختن شاسی ایجاد کار است و پیاده کردن آن تخریب کار مربوط به خود بیننده خواب .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید