محمدبن سیرین گوید :

دیدن شاهین در خواب ، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد . اگر بیند که شاهین مطیع او بود ، دلیل که فرزندی آورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن شاهین درخواب ، دلیل بر مردی بسیار دانا بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است .

اول : قدرومقام و منزلت .

دوم : فرمانروائی .

سوم : مال و نعمت .

چهارم : فرزند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شاهین مرغی است شکاری و تیزچنگ و بلند پرواز که دیدنش در خواب نیکو است . اگر ببینید که شاهین را رام کرده اید و به شکار بر می انگیزید بسیار نیکو است و خواب شما از پیروزی و کامروایی خبر می دهد . از امام صادق علیه السلام نقل می کنند که شاهین در خواب قدر و منزلت است و کامروایی است . برخی از معبران نوشته اند که شاهین فرزند ذکور است و شاهین سفید بخت بیدار و به زبان گویاتر شاهین چنان پسری است که موجب سربلندی پدر می شود و نام آور می گردد و خدمت و شوکت و شهرتش همگان را به اعجاب و تحسین وا می دارد . اگر در خواب ببینید که برای به دام افکندن شاهین تلاش می کنید این نشان تلاشی است که در جهت کسب جاه و مقام و مال انجام می دهید و چنانچه شاهین را به چنگ بیاورید پیروز می شوید و مقام و منزلت می یابید . اگر ببینید که شاهین رام شماست و بر دست و پنجه شما نشسته بی تلاش و زحمت پیروز و کامروا می شوید اما نیکو نیست اگر ببینید که شاهین به شما که صاحبش هستید زحمت و جراحتی وارد می آورد . در خواب نگریستن به چشم شاهین نیز خوب نیست .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شاهین چرغ چکاری بزرگی است

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن شاهین در خواب ، نشانة آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند .

2ـ اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانة آن است که کسی به او تهمت خواهد زد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید