منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شب بو زنی است لاغر اندام و زیبا و نیک مختصر و خوش سخن و خوش نیت که به هنگام سختی و تنگی به کمک و یاری شما می شتابد ولی خیلی زود شما را ترک می کند و می رود . شما به صفا و پاکدامنی او می توانید اعتماد داشته باشید ولی به وفا و استقامت او نباید مطمئن شوید . برای زنان نیز شب بو باز هم همان زن است که البته هوو و رقیب نیست . حتی می تواند خواهرشان باشد . اگر در خواب گل شب بو یا ساقه و نهال شب بو داشته باشید نشان آن است که چنان زنی به وقت سختی از شما دل جویی می کند لیکن خیلی زود می رود و شما را تنها می گذارد شاید قبل از این که مشکل شما کاملا مرتفع شده باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید