منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد . چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است و اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی . مجلسی رحمه الله علیه شراب را مال حرام دانسته و مولف نفایس الفنون حکم کلی داده و همه شربت ها را مال و علم دانسته است البته اگر شیرین باشند چون شربت های ترش و دارای طعم های دیگر تعابیری دیگر می یابند . ابن سیرین نیز نوشته شراب هایی که به طعم تلخ و ترش و به بوی ناخوش باشند غم و اندوه می آورند و نیکو نیستند ، به طور کلی نوشیدن شراب در خواب هم نمی تواند مفید باشد .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شراب انگور روزی حلال بود

دیدن شرابهای دیگر روزی با منفعت باشد

دیدن شراب مال حرام بود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید