محمدبن سیرین گوید :

شراره آتش در خواب ، سخن بد باشد که به وی رسد . اگر به قیاس شراره آتش در وی می افتاد ، دلیل که جنگ و فتنه در آن موضع پدید آید . اگر بیند که شراره های آتش سخت بزرگ بودند ، دلیل بود که عذاب خدای عزوجل بدو رسد ، یا بدان موضع رسد . اگر بیند که شراره آتش در میان مردمان افتد ، دلیل کند که مردمان آن موضع رابا یکدیگر جنگ و خصومت افتد و آتش انداختن و بازی کردن به آتش سخن زشت گفتن بود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که پاره آتش درخشنده در دست داشت ، دلیل کند که به کار پادشاه مشغول شود . اگر بیند که با آتش دود بود ، دلیل که در آن کار او را بیم و ترس بود . اگر بیند که آن آتش در دست وی فرو مرد ، دلیل کند که درخدمت پادشاه مالی حرام به دست آورد . اگر بیند که از آتش پاره مردم را همی داد ، دلیل کند که از کردار وی مردمان را رنج و مضرت رسد و مردمان دشمن او شوند . اگر بیند که چیزی از خوردنی بر آتش همی پخت وی می خورد ، دلیل کند که سخنهای خوش شنود . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن آتش در خواب بر بیست و پنج و جه بود . اول : فتنه . دوم : کارزار . سوم : فساد . چهارم : تعب . پنجم : خصومت . ششم : سخنهای زشت . هفتم : منع از کام و مراد . هشتم : خشم پادشاه . نهم : عقوبت . دهم : نفاق . یازدهم : بیراهی . دوازدهم : علم و حکمت . سیزدهم : راه هدی . چهاردهم : مصیبت . پانزدهم : ترس و بیم . شانزدهم : سوختن . هفدهم : خدمت پادشاه . هجدهم : طاعون . نوزدهم : سرسام . بیستم : آبله . بیست و یکم : گشایش کارها . بیست و دون : فضیلت . بیست و سوم : مال حرام . بیست و چهارم : روزی . بیست و پنجم : منفعت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید