دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا ، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه . اگر این خواب محبوس بیند ، دلیل که خلاص گردد . اگر وام دار بیند ، وامش گذارده گردد ، اگر بیمار بیند ، شفا یابد .

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن شستن درخواب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود . اول : توبه . دوم : عافیت . سوم : خلاص شدن از زندان . چهارم : ایمنی از ترس ، و شستن خود را با آب گرم ، دلیل است بر اندوه و بیماری و دیدن دست و روی شستن در خواب ، بر هشت وجه بود ، اول : حصول مراد . دوم : شفای از بیماری . سوم : خلاص از زندان . چهارم : حج اسلام . پنجم : فرج از غم . ششم : دین پاک . هفتم : ایمنی از ترس . هشتم : روا شدن حاجات .

لوک اویتنهاو می گوید :

شستشوی خود : فردی نا لایق را ترک کردن

خود را در آبی تمیز شستن : خوش یمن

خود را در آب کثیف شستن : بیماری

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می یابید . اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانة آن است که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید