به خواب ، دلیل شادی بود . اگر بیند که شش بسیار داشت ، دلیل است که خرم گردد . اگر بیند که شش به کسی داد ، دلیل که رأفت به وی رساند .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند شش خام یا پخته می خورد ، از جانوری که گوشت او حلال بود ، دلیل است بر مال حلال .

آیا این مطلب مفید بود؟ 16
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید