دیدن شطرنج باختن به خواب ، دلیل بهتان و دروغ بود . اگر بیند شطرنج کرد و بر کسی غلبه کرد ، دلیل که به باطل بر کسی غلبه کند . اگر بیند که خصم بر وی غلبه کرد ، دلیل است بر وی بهتان گویند و کارش بی منفعت باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد ، این خواب می تواند نشانة بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد .

2ـ اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می شود . اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده اید نشانة آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید