اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسی می خواند ، دلیل که سخن باطل گوید . دیدن شاعر به خواب ، که مدح و غزل گوید به تاویل نوحه گر باشد . اگر توحید گوید ، دلیل دروغ بود .

لوک اویتنهاو می گوید :

شعر خوانی : مشکلات

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید