محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند که شغال جنگ کرد ، دلیل است که با خویشان خصومت کند . اگر بیند که شغال خود را بر وی می مالید ، دلیل که از کسی نترسد . اگر بیند که شغال بازی می کرد ، دلیل است عاشق زنی گردد . اگر بیند که گوشت شغال می خورد ، دلیل است از بیماری شفا یابد . اگر وام دارد ، بگذارد و موی و گوشت و استخوان شغال ، دلیل است برمال .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شغال دزدی است که قصد او کند

آیا این مطلب مفید بود؟ 147
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید