دیدن شفتالوی زرد ، دلیل است بر بیماری . اگر بیند که شفتالو به وقت از درخت جمع کرد ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شفتالو درخواب بر پنج وجه است ،

اول : بیماری .

دوم : کنیزک .

سوم : صلت ( صله و جایزه ) .

چهارم : مال .

پنجم : منفعت .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما نیز خوب تعبیر نشده . کلا شفتالو را خوب نمی دانند به خصوص اگر زرد یا گندیده و بسیار نرم باشد ـ بین نرم بودن رسیدگی و نرم بودن گندیدگی فرق است ـ معبران برای شفتالو گاه تعبیر آلو نوشته اند و زمانی تعبیری را که برای هلو قائل هستند ذکر کرده اند . شفتالو اگر زرد باشد از بیماری و رنجوری خبر می دهد و اگر ترش باشد همین تعبیر را دارد و اگر گندیده باشد باز هم غم و رنج ناشی از فرسودگی و شکست و ناکامی است . برخی از میوه ها هستند که ما دوست داریم و دسته ای هم هستند که دوست نداریم علت خاصی ندارد . کسانی هستند که حتی شلغم را از سیب و گلابی بیشتر می پسندند و می خورند اما این که کدام میوه را دوست داریم یا نداریم در خواب های ما موثر هستند و معبران با تجربه از بینندگان خواب ها می پرسند و بعد تعبیر می گویند . کسی که شفتالو را دوست دارد و در خواب این میوه را ببیند تعبیرش با کسی که شفتالو را دوست ندارد متفاوت می شود . تعابیری که نوشته می شود برای کسانی است که به این میوه بی تفاوت هستند . کلا شفتالو میوه خوبی در خواب های ما نیست اما امام جعفر صادق علیه السلام آن را ( صلت ) تعبیر کرده اند . صلت یعنی پولی که به کسی بدهند و آن پول جنبه مزد و پاداش نداشته باشد . در این صورت اگر کسی شفتالو به شما داد پولی به عنوان صله نصیب شما می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید