منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب ببینید که شقیقه شما متورم شده و آماسیده بار فکری برای شما پیدا می شود . نگران و مشوش می شوید و برای یافتن راه حل مشکل خویش لاجرم فکر بسیار می کنید . اگر ببینید که شقیقه شما فرورفتگی پیدا کرده عقل شما را می دزدند یعنی موضوعی را بر شما مشتبه می کنند . شما روی حسن نیت کاری می کنید که نباید بکنید و در نتیجه نادم و شرمنده می شوید . همین تعبیر را دارد اگر ببینید که شقیقه شما در خواب سوراخ شده در این صورت شما را فریب می دهند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید