به خواب دیدن شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون . اگر بیند شلوار بخرید ، دلیل که کنیزکی عجمی کند . اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود ، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند . اگر بیند شلواری به وی بخشیدند ، دلیل است خادمی به وی بخشند . اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت ، دلیل عقوبت بود . اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت ، دلیل که بی حرمت گردد . اگر شلوار زرد بیند ، دلیل است بیمار گردد . اما شلوار رنگین به خواب دیدن ، زنان را نیکو بود . اگر بیند که شلوار او گم شد ، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود .

اول : زن .

دوم : کنیزک .

سوم : خادم .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد ، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد به هیچ وجه جنبه _ عاطفی - ندارد . اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید و بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد . بخصوص اگر در خواب ببینید که بدون شلوار از خانه بیرون می روید یا در معرض نگاه مردم قرار بگیرید این نشان آن است که مردم درباره شما حرف می زنند و به خود حق می دهند که در مورد مسائل خصوصی شما داوری می کنند . اگر در خواب ببینید شلواری گشاد و بی قواره پوشیده اید روابط شما با همسرتان و هر زنی که در زندگی تان وجود دارد به سردی می گراید و اگر شلوارتان زیاد تنگ باشد تحت فشار قرار می گیرید و به شما چیز هائی تحمیل می شود که نمی پسندید و دوست نمی دارید . اگر در خواب ببینید که شلواری را که به پا دارید متعلق به خودتان نیست گویای آن است که زنی با نیت فساد و گناه در مسیر زندگیتان قرار می گیرد . اگر در خواب ببینید شلواری نامتناسب پوشیده اید ولی بقیه لباس شما مرتب است ، مثلا پاچه های شلوارتان از زیر زانو بریده شده یا جیب های نا همرنگ بر آن دوخته اند یا مانند دلقک های سیرک شلواری گشاد و پف دار و تمسخر انگیز به پا دارید این به شما خبر می دهد که از جانب همسرتان به آبروی شما لطمه وارد می آید و او کاری می کند که شما را سرزنش و ملامت می نمایند و شرمندگی تحمل خواهید کرد . اگر در خواب ببینید که شلوار پشت و رو پوشیده اید همسرتان به شما دروغ می گوید و احیانا خیانت می کند چه از نظر مالی و چه از جهت عاطفی . اگر در خواب ببینید شلواری با رنگ سرخ پوشیده اید خوب نیست و آبروی شما در مخاطره قرار می گیرد . اگر زرد باشد خودتان و همسرتان در معرض ابتلا به بیماری قرار می گیرید . اگر سبز باشد به سفر می روید و در پایان غمگین می شوید . سیاه بد نیست به شرطی که با بقیه لباستان هماهنگ باشد .

در مجموع ، البسه و پوشاک در خواب نشان دهنده‌نقش هایی هستند که ما در زندگی ایفا می‌کنیم و همچنین نمایانگر برداشت و استنباط افراد روی مامی‌باشند . اگر در خواب ، پوشیدن یا در آوردن شلوار ، محور قرار گرفته باشد ، به احتمال زیاد در رابطه بانقش تان در محل کار ، خانه یا هر قسمت دیگری اززندگی برایتان سؤالاتی پیش آمده است . با بررسی دقیق محتوای عاطفی خوابتان و این که چه کسی‌شلوار به تن داشت ، می‌توانید به راحتی این گونه‌خوابها را تعبیر نمایید .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن شلوار در خواب ، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهید شد .

2ـ اگر در خواب پای چپ خود را در پاچة راست شلوار فرو ببرید ، نشانة آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 65
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید