آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن شمایل حضرت مسیح علیه السلام در خواب ، نشانة اندوهی است که دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانة رنج و سختی هاست که شما بی هیچ شکایتی آنها را می پذیرید .

2ـ اگر دختری در خواب ببیند که شمایلی از حضرت مسیح علیه السلام دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آمیز خود ، نزد دیگران محبوبیت می یابد و آیندة درخشانی به دست می آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید