محمدبن سیرین گوید :

شمع

دولت و عز و نعمت بود . اگر بیند که

شمع

به دست خود افروخته داشت ، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد . اگر

شمع

افروخته دید در خانه خود ، که خانه از نور آن روشن شد ، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد . بعضی از معبران گویند : وی را عیال موافق باشد . اگر بیند که

شمع

افروخته کسی به وی داد ، دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چنانکه اگر

شمع

دان آن سیمین بود ، از اصل گوهری و با صلاح بود . اگر زرین باشد ، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد . اگر از سرب بود آن زن از مردم ملازاده بود ، اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر

شمع

افروخته از دست او بمرد ، دلیل کند زنش بمیرد . اگر زن ندارد ، حالش بد شود . اگر بیند کسی

شمع

در دست او بکشت ، دلیل کسی بر وی حسد برد . اگر

شمع

نیفروخته بیند ، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد .

حضرت دانیال گوید :

اگر زن دارد پس آورد . اگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک خرد . اگر غایب بود از سفر بازآید . اگر در شهر خویش

شمع

های افروخته دید ، دلیل که پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضی منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعیت را عروسی و رامش بود و خرمی در آن شهر بسیار واقع شود . اگر در مسجد یا مدرسه ها

شمع

افروخته بیند ، دلیل که مردمان شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن

شمع

در خواب ، بر چهارده وجه بود .

اول : پادشاه .

دوم : قاضی .

سوم : فرزند .

چهارم : عروسی .

پنجم : فرمانروائی .

ششم : مهتری وسروری .

هفتم : سرای و خانه .

هشتم : شادی .

نهم : علم .

دهم : توانگری و ثروت .

یازدهم : عیش و عشرت .

دوازدهم : کنیزک .

سیزدهم : زن .

چهاردهم : چنانکه بیننده بیند .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شمع

هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش . اگر زنی در خواب ببیند که

شمع

ی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود . اگر بیماری ببیند شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد . اگر کسی

شمع

روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند . برای دختران و پسران جوان

شمع

روشن جفت است . اگر

شمع

ی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست . معبران نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد . اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود . اگر

شمع

افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد .

شمع

روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب

شمع

افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند .

لوک اویتنهاو می گوید :

شمع

روشن کردن آن : شما دوستان خوبی خواهید یافت

خاموش کردن آن : شما از دوستانتان قهر خواهید کرد

بسیار نورانی : شما به یک ضیافت دعوت خواهید شد

یک

شمع

روشن در دست داشتن : خوشبختی زیاد

شمع

ی که دود میکند : شما تا حد یک چاپلوس سقوط خواهید کرد

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن

شمع

و چراغ فرزند بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید

شمع

ها با شعله ای یکنواخت می سوزند ، دلالت بر آن دارد که آیندة شما بر پایه های محکم استوار است . 2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن

شمع

است ، نشانة آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت . 3ـ اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن

شمع

ی است ، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می کند . 4ـ اگر خواب ببینید

شمع

ی در اثر باد خاموش می شود ، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می شود . 5ـ اگر خواب ببینید

شمع

ی را فوت می کنید ، دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید ، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید