در خواب شناکردن ، دلیل معیشت بود به حیلت . اگر بیند که به وقت شنا کردن در آب صاف غرق شد ، دلیل که در عز دنیا غرق گردد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که دردریا شنا کرد و به کنار نتوانست آمد ، دلیل که در بند بماند . اگر بیند که در آب بمرد ، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد ، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد . اگر بیند که از دریا به شنا کردن بیرون آمد و جامه بپوشید ، دلیل است که از شغل پادشاه خلاص گردد . اگر به خلاف این بیند ، دلیل است در کار دنیا بماند ، یعنی در کار پادشاه .

شیرجه زدن در خواب نشان دهنده آن است که‌شما در تلاشید تا به کنه و عمق یک موقعیت موجوددر زندگی‌تان پی ببرید . آب نشانگر ضمیر ناخودآگاه‌است . بنابراین می‌توان این خواب را به این شکل‌تعبیر کرد که شما در حال کند و کاو درون ضمیرناخودآگاهتان هستید . فروید معتقد بود که شیرجه‌زدن در خواب می‌تواند معنی جسمانی داشته ونشان دهنده جنبه‌های معاشرتی انسان باشد .

لوک اویتنهاو می گوید :

شنا کردن : زندگی بی دغدغه

در آبهای کدر : مانع

غرق شدن یا فرو رفتن در آب : بدبختی

شنا کردن در آبهای با جریان تند : کاری جسورانه

تماشای شناگران : تحقق یافتن آرزوها

کسی که در آب زلال شنا میکند سمبل غسل تعمید و مبرا شدن از ناپاکیها استفاده میکند که نشانگر باروری روحی کامل است و بدان معناست که فرد پس از یک دوره پاکسازی آمادگی لازمه را جهت باروری کسب کرده است . او با یک فکر روشن که از تمامی ناپاکیها شسته شده است از خواب برخواهد خاست

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانة آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانة آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ، نشانة آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقة دیگران قرار می گیرد .

3ـ زیر آبی شنا کردن در خواب ، نشانة تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید