منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شنبلیله گیاهی است بد طعم و نازیبا ولی بسیار پر خاصیت . گیاهی است که وجودش اساسی نیست ولی در بیشتر غذاها که با سبزی تهیه می شود از آن استفاده می کنند و وجودش را ضروری می دانند لذا معبران شنبلیله را به ناصح و مربی خشن و دلسوز تعبیر کرده اند . کسی که با زبان تلخ انسان را نصیحت می کند و شنونده را می رنجاند لین دلسوز است و خیر ما را می خواهد . اگر در خواب شنبلیله ببینیم چه بخوریم ، چه پاک کنیم ، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد ، فرق نمی کند ، به هر حال چنین کسی در زندگی ما پیدا می شود که البته وجودش مغتنم است . این ناصح دلسوز تلخ زبان برای دختران و پسران جوان پدر یا مادر است . برای زن جوان مادر شوهر خوب و مهربان است و برای دیگران دوست یا مربی یا پیر و مرشد و بالاخره کسی که از او حرف شنوی داریم و او خیر ما را می خواهد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید