مولف گوید :

دیدن شهاب سنگ دلیل بر قلبه بر خواستهای شیطانی است اگر از اهل ایمان باشد .

شکست خوردن در تفکرات و کارها و نقشها اگر پایبند به اعتقادات دینی نباشد .

می توان گفت اگر ببینید شهاب سنگ به کسی اثابت نمود دلیل بر سخن چین بودن ایشان است

در کل شهاب به دنبال کننده شیاطین که به شنود اسرار آسمانها می پرداختن تعبیر می گردد

آیا این مطلب مفید بود؟ 302
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید