اگر به خواب بیند در شهرستانی شد ، دلیل است دینش قوی شود و عاقبتش محمود بود . اگر دید به شهرستانی رفت و ایمن نشست ، دلیل که به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد . حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است . اول : پادشاه . دوم : رئیس . سوم : قوت دین . چهارم : عامه . پنجم : ایمنی . ششم : ظفر . هفتم : استواری کارها .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید