محمدبن سیرین گوید :

اگر به خواب بیند که شهری شد ، دلیل است دینش قوی گردد و به مراد برسد . اگر بیند که از شهر بیرون یا بیرونش کردند ، تاویل به خلاف این باشد . اگر بیند که از شهر به شهری رفت ، دلیل است زن را طلاق دهد و زن شوهر دیگر کند . اگر بیند که از شهر مسلمان به شهر کفر رفت ، دلیل است در دین کافران رود . اگر بیند که در شهر گرمسیر برف و یخ دید ، دلیل است که در آن شهر تنگی است . اگر در شهر سردسیر بیند ، دلیل فراخی نعمت است . اگر بیند که از روستائی به شهر آمد ، دلیل منفعت بود . اگر بیند که از شهر به روستا می رفت ، دلیل است مراد نیابد .

جابرمغربی گوید :

اگر خود را در شهرهای هندوستان بیند ، دلیل است کارش تباه شود . اگر در شهرهای ترکستان بیند ، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد . اگر خود را در شهرهای ماوراالنهر بیند ، دلیل عز و جاه است . اگر خود را در شهر خوارزم بیند ، دلیل که کارش بسته گردد . اگر در شهرهای خراسان ببیند ، دلیل که کارش به آسانی تمام شود . اگر خود را در شهرهای طبرستان بیند ، دلیل که به کار سخت گرفتار شود . اگر خود را در شهرهای عراق بیند ، دلیل کامرانی و دولت است .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر خود را در شهر فارس بیند ، دلیل است صحبت او با پارسیان بود . اگر در شهر کرمان بیند ، دلیل است عیالش زیاده گردد . اگر شهر حجاز بود ، دلیل که حج بگذارد . اگر خود را در شهرهای یمن بیند ، دلیل ایمنی است . اگر در شهرهای مصر بیند ، دلیل خرمی است . اگر خود را به شهر شام بیند ، دلیل که غمگین گردد . اگر در شهر آذربایجان بیند ، دلیل که کارها به رنج و بلا کند . اگر در شهرهای روم بیند ، دلیل که مرادش برآید و کامرانی یابد . اگر در شهرهای فرنگ بیند ، دلیل که در کار دنیائی نیک شود ، اما در دین ضعیف است . اگر در شهرهای مغرب بیند ، دلیل نقصان کار او است . اگر در شهر شیروانی و شماخی بیند ، دلیل است بر شر . اگر خود را در شهر مدینه بیند ، دلیل است از تجار منفعت یابد . اگر در شهر واسط بود ، دلیل که دیندار و پارسا است . اگر خویش را در شهر بصره بیند ، دلیل است از مردم راحت یابد و بهره مند شود . اگر خود را در شهر کوفه دید ، دلیل است از مردم راحت یابد . اگر خود را در شهر موصل بیند ، دلیل که به مراد نرسد . حضرت دانیال گید : اگر خویش را در شهر حلب بیند ، دلیل که از بزرگی منفعت یابد . اگر در شهر دمشق بیند ، دلیل است روزی بر وی فراخ شود . اگر خود را در بیت المقدس بیند ، دلیل است که پارسا باشد و حج گذارد . اگر در شهر اخلاص بیند ، دلیل است کارش شوریده شود . اگر در شهر دربند بیند ، کارش بسته شود . اگر در شهر نفیس بیند ، دلیل است کارش نقصان پذیرد . اگر در شهر لنجه بیند ، کارش زیاده شود . اگر در مراغه بیند ، دلیل راحت است . اگر خود را در شهر تبریز بیند ، دلیل اندوه است . اگر خود را در قزوین بیند ، دلیل است با بزرگی صحبت دارد . اگر در ری است ، دلیل که او را سوگند افتد . اگر در گرگان بیند ، دلیل که کارش ساخته شود . اگر خود را در نیشابور بیند ، دلیل است با بزرگان پیوندد . اگر در طوس بیند ، دلیل منفعت است . اگر خود را در کاشمر بیند ، دلیل است غمگین شود . اگر خود را در اسکندریه بیند ، دلیل که ازکاری پشیمان شود . اگر درشیراز بیند ، دلیل است به عشرت مشغول شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شهرها در خواب بر چهار وجه است

اول : دین و دیانت .

دوم : به عیش و خوشی گذرانیدن .

سوم : از زنی که حلال اوست منفعت بیند .

چهارم : راحتی و آسایش .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در شهری بیگانه زندگی می کنید ، نشانة آن است که حادثة تأسف باری موجب می شود که محل زندگی یا راه زندگی خود را تغییر دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید