دیدن شپش در خواب ، دلیل بر عیال مرد باشد ، که نعمت او خورند . اگر بیند بر تن او شپش بسیار بود ، دلیل مال و حشمت بود .

جابرمغربی گوید :

اگر بیند شپش بکشت ، دلیل که دشمن قهر کند . اگر دید شپش بسیار او را گزیدند ، دلیل که به زبان خلق افتد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شپش در خواب انسانی است ضعیف ، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند . شپش در خواب انگل و مزاحم است . انگلی از همان نوع که گفته شد . یعنی به بیننده خواب نزدیک است و مزاحمی است که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده اش مالش را تباه می کند و جانش را می آزارد . یکی از معبران نوشته ـ شپش اگر یکی باشد همسر است و اگر بسیار باشد مال و منال است و دارائی ـ اگر شپش را در خواب بکشید بر دشمن چیره می شوید و اگر شپش های بسیار بیننده خواب را بگزند بر سر زبان ها می افتد و مردم از او حرف می زنند . به هر حال شپش در خواب های ما انگل و مزاحم است . تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمین نیست بل که گویای شدت مزاحمت است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است .

2ـ دیدن شپش روی ساقة گیاهان در خواب ، نشانة قحطی و زیانهای دیگر مالی است .

3ـ دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب ، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد .

4ـ اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانة آن است که به بیماری دچار می شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید