محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند در خواب شکار می کرد ، گوسفند کوهی یا گاو کوهی یا گورخری و گوشت آن بخورد ، دلیل منفعت بود .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر به خواب بیند شکاری را به دام گرفت ، دلیل است که طالب زنان بود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شکارکردن در خواب بر پنج وجه بود .

اول : سخن لطیف و خوشایند .

دوم : دادن بوسه .

سوم : منفعت .

چهارم : فرزند .

پنجم : مال .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شکار کردن در خواب کوشش در جهت معیشت است و شکار افکندن چه با دام و چه با تفنگ یا تیر و کمان تحصیل معاش از طریق حلال است به خصوص اگر شکار افکنده شده از حلال گوشتان باشد مانند کل ، آهو ، بز کوهی و غیره . شکار گراز و خوک ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام از راه ناصواب است همین طور شکار حیوانات حرام گوشت دیگر . شکار افکندن حیوانات وحشی و قوی چیرگی بر دشمن تعبیر شده است .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن صید کردن روزی حلال بود

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید مشغول شکار کردن هستید ، نشانة آن است که برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می کوشید .

2ـ اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید