اگر به خواب بیند که اندامی از اندامهای او بشکست ، دلیل زیان است به سبب خویشی که بدان اندام تعلق دارد . اگر بیند که چیزی از آلات مناهی بشکست ، مانند چنگ و رباب ، دلیل بود بر خیر .

لوک اویتنهاو می گوید :

شکستن : شما اطرافیانتان را وادار میکنید تا عقیده شما را بپذیرند

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شکسته است ، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکستهایی خواهید خورد .

2ـ دیدن شکستن اسباب و وسایل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگی روحی میان افراد خانواده است .

3ـ شکستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

4ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت آن است که رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید